Porvoo Main Library

Contact details

Address Mail address Email
Porvoo Main Library
Papinkatu 20
06100 Porvoo
Porvoo Main Library
PO box 96
06101 PORVOO
cnnxvewnfgb#cbeibb.sv

Phone numbers

Department Number
Information desk, renewing loans 019 520 2418
Children and youth 019 520 2424
Head of library services 040 144 7637
Regional development 040 596 0592
Interlibrary loans 019 520 2418
Books home -service 040 025 6959
Janitors 040 542 0211
E-mail paakirjasto@porvoo.fi

Staff

Name Job title Contact details
Louise Agnesdotter ybhvfr.ntarfqbggre#cbeibb.sv 040 629 9709
Helena Backman-Karvonen uryran.onpxzna-xneibara#cbeibb.sv 040 489 9602
Thomas Blom gubznf.oybz#cbeibb.sv 040 542 0211
Monika Felixsson zbavxn.sryvkffba#cbeibb.sv 040 489 9608
Frej Feodoroff serw.srbqbebss#cbeibb.sv 040 578 5513
Päivi-Helena Hiltula cnviv-uryran.uvyghyn#cbeibb.sv 040 665 6308
Malin Hollmén znyva.ubyyzra#cbeibb.sv 040 144 7637
Pasi Hynninen cnfv.ulaavara#cbeibb.sv 040 489 9602
Elina Karioja ryvan.xnevbwn#cbeibb.sv 040 610 2218
Irja Kekäläinen vewn.xrxnynvara#cbeibb.sv 040 489 9608
Hanna Kilpeläinen Librarian unaanznev.xvycrynvara#cbeibb.sv 040 489 9609
Seija Kivelä frvwn.xviryn#cbeibb.sv 040 489 5775
Tetta Korhonen grggn.xbeubara#cbeibb.sv 040 594 4043
Merja Koskenlaita zrewn.xbfxraynvgn#cbeibb.sv 040 489 9607
Catharina Latvala pngunevan.ynginyn#cbeibb.sv 040 621 4937
Jouni Malmborg wbhav.znyzobet#cbeibb.sv 040 489 9609
Meri Markus zrev.znexhf#cbeibb.sv 040 643 4081
Kirsi Mäkelä xvefv.znxryn#cbeibb.sv
Jan Nyström wna.alfgebz#cbeibb.sv 040 596 0592
Alex Paxal nyrk.cnkny#cbeibb.sv 040 489 9609
Tiina Rajala gvvan.enwnyn#cbeibb.sv 040 539 6368
Sanni Saarinen fnaav.fnnevara#cbeibb.sv 040 353 8255
Tove Selkälä gbir.fryxnyn#cbeibb.sv 040 489 9610
Laila Sirén-Nagel ynvyn.fvera-antry#cbeibb.sv 040 489 9602
Ninnu Strandvall avaah.fgenaqinyy#cbeibb.sv 040 489 9608
Maria Suomela znevn.fhbzryn#cbeibb.sv 040 665 6307
Marika Sykkö znevxn.flxxb#cbeibb.sv 040 489 9609
Kaisa Tolonen xnvfn.gbybara#cbeibb.sv 040 489 9605
Markku Untinen znexxh.hagvara#cbeibb.sv 040 489 9602
Virpi Vilkki ivecv.ivyxxv#cbeibb.sv 040 025 6959
Katri Vuori xngev.ihbev#cbeibb.sv 040 489 9607
Annette Wackström naarggr.jnpxfgebz#cbeibb.sv 040 489 9607
Gerd Wilen treq.jvyra#cbeibb.sv 040 489 9607