Porvoo main library

Contact details

Address Mail address Email
Porvoo main library
Papinkatu 20
06100 Porvoo
Porvoo main library
06101 PORVOO
cnnxvewnfgb#cbeibb.sv

Phone numbers

Department Number
Renewal of loans /Music department 019 520 2430
Information desk 019 520 2418
Lasten- ja nuorten osasto 019 520 2424
Kirjastopalveluiden päällikkö 040 144 7637
Alueellinen kehittämistehtävä 040 596 0592
Kaukopalvelu 040 489 9609
Kotipalvelu 040 025 6959
Vahtimestarit 040 542 0211
Oletussähköposti paakirjasto@porvoo.fi
Oletussähköposti paakirjasto@porvoo.fi

Staff

Name Job title Contact details
Louise Agnesdotter ybhvfr.ntarfqbggre#cbeibb.sv 040 489 9609
Helena Backman-Karvonen uryran.onpxzna-xneibara#cbeibb.sv 040 489 9604
Thomas Blom gubznf.oybz#cbeibb.sv 040 542 0211
Monika Felixsson zbavxn.sryvkffba#cbeibb.sv 019 520 2424
Frej Feodoroff serw.srbqbebss#cbeibb.sv 040 578 5513
Helena Helenius uryran.uryravhf#cbeibb.sv 040 542 0211
Päivi-Helena Hiltula cnviv-uryran.uvyghyn#cbeibb.sv 040 489 9602
Malin Hollmén znyva.ubyyzra#cbeibb.sv 040 144 7637
Pasi Hynninen cnfv.ulaavara#cbeibb.sv 040 489 9604
Roger Johansson ebtre.wbunaffba#cbeibb.sv 040 542 0211
Leila Juusola yrvyn.whhfbyn#cbeibb.sv 040 676 1456
Elina Karioja ryvan.xnevbwn#cbeibb.sv 040 489 9609
Irja Kekäläinen vewn.xrxnynvara#cbeibb.sv 019 520 2424
Tetta Korhonen grggn.xbeubara#cbeibb.sv 040 594 4043
Merja Koskenlaita zrewn.xbfxraynvgn#cbeibb.sv 019 520 2418
Catharina Latvala pngunevan.ynginyn#cbeibb.sv 019 520 2424
Jouni Malmborg wbhav.znyzobet#cbeibb.sv 040 489 9609
Meri Markus zrev.znexhf#cbeibb.sv 040 643 4081
Helena Nyholm uryran.alubyz#cbeibb.sv 040 489 9604
Jan Nyström wna.alfgebz#cbeibb.sv 040 596 0592
Alex Paxal nyrk.cnkny#cbeibb.sv 040 489 9608
Tiina Rajala gvvan.enwnyn#cbeibb.sv 040 539 6368
Tove Selkälä gbir.fryxnyn#cbeibb.sv 040 489 9610
Laila Sirén-Nagel ynvyn.fvera-antry#cbeibb.sv 040 542 0211
Ninnu Strandvall avaah.fgenaqinyy#cbeibb.sv 019 520 2424
Maria Suomela znevn.fhbzryn#cbeibb.sv 040 665 6307
Anne Suvanto naar.fhinagb#cbeibb.sv 040 663 7588
Kaisa Tolonen xnvfn.gbybara#cbeibb.sv 040 489 9605
Markku Untinen znexxh.hagvara#cbeibb.sv 040 489 9602
Virpi Vilkki ivecv.ivyxxv#cbeibb.sv 040 025 6959
Katri Vuori xngev.ihbev#cbeibb.sv 040 489 9608
Annette Wackström naarggr.jnpxfgebz#cbeibb.sv 019 520 2418
Gerd Wilen treq.jvyra#cbeibb.sv