Pieksämäki - Poleeni library (main library of Pieksämäki)

Contact details

Address Mail address Email
Pieksämäki - Poleeni library (main library of Pieksämäki)
Savontie 13
76100 Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki - Poleeni library (main library of Pieksämäki)
76100 PIEKSÄMÄKI
xvewnfgb.cbyrrav#cvrxfnznxv.sv

Phone numbers

Department Number
Information service 044 787 4023
Books home -service 044 787 4023
Director of Library Services 044 799 5344
E-mail kirjasto.poleeni@pieksamaki.fi

Staff

Name Job title Contact details
Heli Auranen uryv.nhenara#cvrxfnznxv.sv 044 799 5308
Tarja Frilander gnewn.sevynaqre#cvrxfnznxv.sv 044 799 5344
Merja Hakulinen zrewn.unxhyvara#cvrxfnznxv.sv 044 799 5307
Satu Hankipohja fngh.unaxvcbuwn#cvrxfnznxv.sv 050 430 5581
Jenni Häkkinen wraav.unxxvara#cvrxfnznxv.sv 044 799 5305
Paula Keinonen cnhyn.xrvabara#cvrxfnznxv.sv 044 799 2449
Pirjo Sojakka cvewb.fbwnxxn#cvrxfnznxv.sv 044 799 5306
Mikko Taipale zvxxb.gnvcnyr#cvrxfnznxv.sv 040 359 0823
Maija Tikkanen znvwn.gvxxnara#cvrxfnznxv.sv 044 799 5343
Tuula Vahtermo ghhyn.inugrezb#cvrxfnznxv.sv 044 799 5304