Kokkola City Library

Contact details

Address Mail address Email
Kokkola City Library
Isokatu 3
67100 Kokkola
Kokkola
Kokkola City Library
67100 KOKKOLA
xbxxbyna.xvewnfgb#xbxxbyn.sv

Phone numbers

Department Number
Reservation 040 806 5124
Renew 040 806 5124
Acquisition request 040 806 5124
Information 040 806 5124
Lending 040 806 5124
Children and young people 040 806 5435
Music 040 806 5435
Newspapers and magazines 040 806 5127
Reservations for library rooms and exhibition space 040 806 5127
Caretakers 040 806 5127
Public relations 044 780 9564
Kokkola City Library kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
Children and young people kirjasto.lanu@kokkola.fi
Music kirjasto.musiikki@kokkola.fi
Caretakers kirjasto.lehtisali@kokkola.fi

Staff

Name Job title Contact details
Terhi Aro-Pollari greuv.neb-cbyynev#xbxxbyn.sv 040 806 5137
Mikaela Byskata-Ahlskog zvxnryn.olfxngn-nuyfxbt#xbxxbyn.sv 040 806 5131
Ulrika Dahlbäck hyevxn.qnuyonpx#xbxxbyn.sv 040 806 5264
Minna Emmes zvaan.rzzrf#xbxxbyn.sv 040 806 5129
Susann Forsberg fhfnaa.sbeforet#xbxxbyn.sv 044 780 9564
Maria Hahtokari znevn.unugbxnev#xbxxbyn.sv 040 806 5435
Juho Jaakkola whub.wnnxxbyn#xbxxbyn.sv 040 806 5132
Erja Kallioinen rewn.xnyyvbvara#xbxxbyn.sv 040 806 5128
Liisa Kivioja yvvfn.xvivbwn#xbxxbyn.sv 040 806 5140
Mami Kolppanen znzv.xbyccnara#xbxxbyn.sv 040 806 5125
Carola Kronqvist pnebyn.xebadivfg#xbxxbyn.sv 040 806 5435
Joonas Lundström wbbanf.yhaqfgebz#xbxxbyn.sv 044 780 9559
Nuno Mendes ahab.zraqrf#xbxxbyn.sv 040 806 5122
Asta Märsy-Kiviniemi nfgn.znefl-xvivavrzv#xbxxbyn.sv 040 806 5134
Päivi Pajala cnviv.cnwnyn#xbxxbyn.sv 040 489 2342
Pirjo Pellinen cvewb.cryyvara#xbxxbyn.sv 040 806 5265
Päivi Raudaskoski cnviv.enhqnfxbfxv#xbxxbyn.sv 040 806 5142
Hanna Rautiainen unaan.enhgvnvara#xbxxbyn.sv 040 806 5133
Hanna Saarimaa unaan.fnnevznn#xbxxbyn.sv 040 806 5133
Kristiina Sneck xevfgvvan.farpx#xbxxbyn.sv 040 806 5136
Maija Sundell znvwn.fhaqryy#xbxxbyn.sv 050 350 8762
Varpu Suomala inech.fhbznyn#xbxxbyn.sv 040 806 5129
Anne Tuominiemi naar.ghbzvavrzv#xbxxbyn.sv 040 806 5136
Sirpa Tuomisto fvecn.ghbzvfgb#xbxxbyn.sv 040 806 5139
Satu Vuorio fngh.ihbevb#xbxxbyn.sv 040 806 5129