Kokkola city library

Contact details

Address Mail address Email
Kokkola city library
Isokatu 3
67100 Kokkola
Kokkola city library
67100 KOKKOLA
xbxxbyna.xvewnfgb#xbxxbyn.sv

Phone numbers

Department Number
Reservation 040 806 5124
Tila- ja näyttelyvaraukset 040 806 5127
Lehtisali 040 806 5127
Fax 06 828 9571
Vahtimestari 040 806 5127
Renew 040 806 5124
Hankintaehdotukset 040 806 5142
Lending 040 806 5124
Children and young people 040 806 5123
Information 040 806 5142
Newspapers and magazines 040 806 5127
Public relations 044 780 9564
Oletussähköposti kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
Oletussähköposti kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
Oletussähköposti kokkolan.kirjasto@kokkola.fi

Staff

Name Job title Contact details
Terhi Aro-Pollari greuv.neb-cbyynev#xbxxbyn.sv 040 806 5137
Mikaela Byskata-Ahlskog zvxnryn.olfxngn-nuyfxbt#xbxxbyn.sv 040 806 5131
Ulrika Dahlbäck hyevxn.qnuyonpx#xbxxbyn.sv 040 806 5264
Susann Forsberg fhfnaa.sbeforet#xbxxbyn.sv 044 780 9564
Lars Harsunen ynef.unefhara#xbxxbyn.sv 040 806 5123
Erja Kallioinen rewn.xnyyvbvara#xbxxbyn.sv 040 806 5128
Inger Kankkonen vatre.xnaxxbara#xbxxbyn.sv 040 806 5126
Marja-Leena Kauko znewn-yrran.xnhxb#xbxxbyn.sv 040 806 5136
Liisa Kivioja yvvfn.xvivbwn#xbxxbyn.sv 040 806 5140
Mami Kolppanen znzv.xbyccnara#xbxxbyn.sv 040 806 5125
Carola Kronqvist pnebyn.xebadivfg#xbxxbyn.sv 040 806 5123
Riitta Lahtonen evvggn.ynugbara#xbxxbyn.sv 040 806 5129
Joonas Lundström wbbanf.yhaqfgebz#xbxxbyn.sv 044 780 9559
Helinä Mustajärvi uryvan.zhfgnwneiv#xbxxbyn.sv 040 806 5130
Asta Märsy-Kiviniemi nfgn.znefl-xvivavrzv#xbxxbyn.sv 040 806 5134
Ulla Möttönen hyyn.zbggbara#xbxxbyn.sv 040 806 5138
Päivi Pajala cnviv.cnwnyn#xbxxbyn.sv 040 489 2342
Pirjo Pellinen cvewb.cryyvara#xbxxbyn.sv 040 806 5265
Päivi Raudaskoski cnviv.enhqnfxbfxv#xbxxbyn.sv 040 806 5123
Hanna Saarimaa unaan.fnnevznn#xbxxbyn.sv 040 806 5132
Kristiina Sneck xevfgvvan.farpx#xbxxbyn.sv 040 806 5136
Varpu Suomala inech.fhbznyn#xbxxbyn.sv 040 806 5129
Anne Tuominiemi naar.ghbzvavrzv#xbxxbyn.sv 040 806 5136
Sirpa Tuomisto fvecn.ghbzvfgb#xbxxbyn.sv 040 806 5139